فال حافظ

فال حافظ

کنار آب و پاي بيد و طبع شعر و ياري خوش
الا اي دولتي طالع که قدر وقت مي داني
هر آن کس را که در خاطر ز عشق دلبري باريست
عروس طبع را زيور ز فکر بکر مي بندم
شب صحبت غنيمت دان و داد خوشدلي بستان
مي اي در کاسه چشم است ساقي را بناميزد
به غفلت عمر شد حافظ بيا با ما به ميخانه
معاشر دلبري شيرين و ساقي گلعذاري خوش
گوارا بادت اين عشرت که داري روزگاري خوش
سپندي گو بر آتش نه که دارد کار و باري خوش
بود کز دست ايامم به دست افتد نگاري خوش
که مهتابي دل افروز است و طرف لاله زاري خوش
که مستي مي کند با عقل و مي بخشد خماري خوش
که شنگولان خوش باشت بياموزند کاري خوش

تعبیر فال : تعبیر این فال هنوز در دسترس قرار نگرفته است و درحال تکمیل شدن است.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.